Privacy statement

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk verwerkt worden. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die wet- en regelgeving, waaronder de privacywetgeving (AVG) hieraan stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten m.b.t. de online schadestaat dienst van OnlineSchadestaat. Hieronder vallen ook marketing- en verkoopactiviteiten.

Gegevens die u aan ons verstrekt zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt en niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk.

Met klanten van OnlineSchadestaat wordt een verwerkerovereenkomst gesloten waarin afspraken rond geheimhouding, vertrouwelijkheid en hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie in detail vastgelegd wordt.

Wanneer u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard worden zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Toestemming

Voor ieder gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor marketing- en verkoopactiviteiten zullen wij altijd vooraf toestemming vragen.

 

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Via een schriftelijk verzoek is het mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen. Indien u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen dan zullen wij hier onmiddellijk gehoor aan geven na ontvangst van uw schriftelijk verzoek hiertoe.

 

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van de diensten van derden voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, waaronder online software voor CRM en de financiële administratie. Voor zover deze derden zijn aan te merken als verwerker in de zin van de AVG zullen wij passende afspraken met deze derden maken zodat zij de persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en zodat de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Vragen en contact

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Henry Dukker via info@os-prod-public-site.azurewebsites.net of 036-5245576.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.